Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

Podpořené projekty

[ podpora pedagogů ] EDUIN, O.P.S.: PRŮZKUM POSTOJŮ K INKLUZI

Nadace Albatros uvítala kroky, které Český republika provedla k podpoře společného vzdělávání (tzv. inkluzi). Tyto kroky vnímáme pro naši cílovou skupinu jako přínosné. V reakci na počáteční rozpačité přijetí opatření nejen veřejností, ale i pedagogy, jsme chtěli získat více informací o kořenech tohoto nepřijetí, a především podklady pro rozhodnutí, jestli bychom na ně mohli nějak vhodně reagovat- především směrem k odborné veřejnosti.

[ předškolní ] DROM: Romské středisko

Cílem projektu Drom bylo, aby děti vyrůstající v brněnských sociálně vyloučených lokalitách měly při zahájení povinné školní docházky stejnou startovní pozici jako jejich vrstevníci, kteří žijí ve více podnětném prostředí a lepších sociálně-ekonomických podmínkách. V rámci projektu motivují a podporují rodiny k rozvoji dětí v domácím prostředí a snaží se o to, aby se vzdělání v žebříčku hodnot rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách dostalo na vyšší příčky, než na kterých je doposud. Podpořilo se 86 dětí v rámci logopedie a doučování. 10 dětem byla poskytnuta asistence na předškolní přípravce.

[ předškolní ] SALINGER, Z.S.

V předškolním klubu organizace Salinger z Hradce Králové se každé dopoledne pracovalo se skupinkou 10 dětí. Každodenní dopolední vzdělávací program, využívající prvky norské metody pojmového vyučování Grunnlaget, byl doplněn důrazem na časté konzultace s rodiči a akcentem na správný logopedický rozvoj dětí. Kromě toho se dvě pracovnice klubu snažily nabízet dětem i jejich rodičům zajímavé aktivity mimo školku.

[ předškolní ] ČESKÝ ZÁPAD, O.P.S.

Tato organizace pracuje především s dětmi z vyloučené lokality, která je tvořena bytovým domem, který stojí takříkajíc uprostřed ničeho. Stěhují se tam rodiny, které mají velké obtíže se zajištěním základního rodinného příjmu, často v exekuci. Pracují vždy během dopoledne s několika dětmi v jednom z prázdných bytů, v odpoledních hodinách na stejném místě poskytují individuální podporu dětem, které již dochází na základní školu.

[ předškolní ] ROMANO JASNICA, SPOLEK

Také v Trmicích u Ústí nad Labem již od roku 2012 funguje předškolní centrum – s názvem Šneček, které postupně upravuje své aktivity vzhledem k aktuální situaci. V současné době se snaží pomoci hladkému přestupu deseti dětí v předškolním věku do okolních mateřských školek. Vzhledem k nedostatečným kapacitám v mateřských školách v Trmicích i sousedním Ústí, slouží předškolní centrum také jako alternativa mateřské školky, přestože to není hlavní cíl projektu.

[ předškolní ] CHEIRON T, O.P.S.

Tato organizace, která v Táboře funguje již více než 20 let, postavila svou koncepci podpory předškolního vzdělávání dětí ze sociálně – znevýhodněného prostředí na třech pilířích:

[ předškolní ] VĚJÍŘ KLADNO Z.S.

Předškolní program (děti od 4 do 7 let) - každodenní docházka - mimoškolní aktivity (zdarma pro děti s docházkou více než 75%) - individuální výuka – dle potřeby v domácím prostředí

[ ukončené ] EVROPSKÉ CENTRUM ROMSKÉ HUDBY: ROM ACADEMY

Malý projekt, kterým jsme před Vánoci 2016 udělali radost a pozvedli sebevědomí 80 dětem z vyloučených lokalit ve středních Čechách. Přijeli do divadla Minor a v rámci dětského programu v romštině se setkali s romským spisovatelem a hudebníkem Gejzou Horváthem a dostaly jako upomínku knihu.

[ ukončené ] VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ O.P.S.: VZDĚLÁNÍ- ZÁKLAD ŽIVOTA

Tento projekt stojí na pomezí dvou pilířů – obsahuje aktivity zaměřené na doučování dětí na ZŠ i aktivity na podporu předškolního vzdělávání. Jeho cílem bylo prostřednictvím romských pedagogických asistentek podporovat, udržovat a rozvíjet vzdělanost 60 romských a dalších sociálně znevýhodněných dětí v běžném (mainstreamovém) vzdělávání v mateřských a základních školách v Ostravě i během letních prázdnin.

[ ukončené ] SLOVO 21, Z.S.: DŽA DUREDER

Tento projekt vyšel z dlouhodobé zkušenosti žadatele s přípravnými kurzy na vysoké školy, které doplnili poradenstvím k výběru střední školy, doučováním nejen středoškoláků, ale i žáků základních škol a jejich přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Je zaměřen především na pomoc romským žákům, ale dalším dětem z jejich okolí, které žijí v nepříznivých podmínkách a pomoc potřebují.

INSTITUT AKTIVNÍHO OBČANSTVÍ, Z.S.: AKUMULÁTOR

Poskytovat aktivním mladým lidem kompetence k aktivnímu občanství je poslání projektu Akumulátor. Děje se tak skrze řadu víkendových setkání mladých aktivistů z různých míst České republiky, které vrcholí cestou do Bruselu a prací na vlastním projektu, který by měl řešit nějaký společenský problém v místě bydliště jednotlivých účastníků.

EDUIN, O.P.S.: TALENTIFY.ME

Školní rok 2016/17 byl také rokem adaptace rakouské platformy pro vrstevnické doučování talentify.me do českého prostředí. Byl převeden web včetně všech jeho funkčností, vznikla aplikace pro snadné používání na smartphonech, proběhlo představení a první feedback od dětí z partnerských škol.

NADAČNÍ FOND ŠANCE PRO TALENT: PODPORA TALENTU

Cílová skupina tohoto nadačního fondu jsou nadané děti z prostředí, které by bez externí pomoci neumožnilo jejich talent rozvinout. NF děti vyhledává, nebo se na něj samy či prostřednictvím svých učitelů obracejí. Předseda Nadačního fondu, sám hudebník (varhaník Kamil Vavrek), konzultuje potenciál dětí s jejich uměleckými vedoucími a dalšími lidmi z jejich okolí. Děti, které mají velké nadání i píli, pak fond podporuje podle potřeb – včetně například studia v zahraničí, cest, účasti na soutěžích apod.

NADAČNÍ FOND VERDA: STIPENDIA PRO ROMSKÉ STUDENTY

Nejstarší nadační fond v České republice, který finančně podporuje studia romských studentů, kteří splní prospěchové podmínky. Výše podpory se odvíjí od ročníku a stupně studia- tedy čím náročnější škola a vyšší ročník, tím je podpora vyšší, roli hraje i prospěch. Stipendia se vyplácí až po doložení úspěšně uzavřeného pololetí. Podpora je připravena pro studenty učilišť, středních škol s maturitou i pro studenty VŠ.

ROMEA, O.P.S.: ROMSKÁ STIPENDIA

Další komplexní program podpory romských studentů, kterému jsme pomohli k existenci. Romea získala důvěru dánské nadace Velux, ale aby její podporu mohla využít, musela sehnat významné procento spolufinancování z českých zdrojů.

IQ ROMA SERVIS, Z.S.: GENDALOS/ MÁM NA TO!

• Komplexní program podpory romských studentů od výběru střední školy, doučování, mentoring, neformální vzdělávání, setkávání studentské komunity, až po finanční podporu studijních nákladů či přípravy k přijímacím zkouškám do dalšího stupně vzdělávání. Do programu bylo zapojeno 54 studentů -s každým byl sestaven individuální plán

ČLOVĚK V TÍSNI O.P.S.: RETROSTIPENDIA

Jedná se o retro – tedy zpětně vyplácená stipendia pro děti, které mají rodiče s nízkým dosaženým vzděláním a jsou v hmotné nouzi. Slouží jako motivační prvek a jako zdroj financí pro částečné pokrytí nákladů spojených s dojížděním, pomůckami apod. Každý, kdo se do programu přihlásí, musí být v pravidelném kontaktu s kariérním poradcem. Studenti musí splnit prospěchové limity z vybraných předmětů, vejít se do limitu zameškaných hodin a nesmí mít zhoršenou známku z chování. K výplatě dochází měsíčně, ale až po úspěšném absolvování jednoho pololetí na zvolené škole.

Nadace OSF Praha: Chceme ukázat, že i Romové to dokážou dotáhnout daleko. Komplexní stipendijní podpora mladých romských vysokoškoláků.

Účast Romů na vysokoškolském vzdělání je však podstatně nižší než u majoritní společnosti a je daleko více ovlivněna sociálním zázemím rodin. V rámci stipendijního programu, kde spojila síly Nadace OSF Praha, Jan Barta a Nadace Karla Janečka, získají talentovaní Romové možnost studovat vysokou školu, absolvovat jazykový kurz, nabrat zkušenosti na stážích ve firmách i institucích, ale také budou mít možnost udělat něco pro jiné v rámci dobrovolnické služby v neziskových organizacích. Cílem projektu je podpořit mladé Romy, kteří studují vysokou školu, nebo se na ní hlásí. Tito mladí lidé následně mohou sloužit jako příklady dobré praxe pro další Romy a současně pomáhají bořit stereotypy a předsudky majority vůči romské menšině.

Vzájemné soužití: Vzdělání základ života

Výstupem práce s dětmi bude prokazatelný posun v přístupu ke vzdělání, ve vzdělávání a získaných kompetencích těchto dětí (lepší prospěch, docházka, míra spolupráce školy s rodinou a vzájemné důvěry, zisk nezbytných dovedností předškolních dětí pro úspěšný zápis a vstup na kvalitní nesegregovanou školu/školku a zapojení/udržení dětí v systematickém běžném vzdělávání). Sekundárním cílem je podpořit rodinné prostředí dětí k motivaci ke vzdělání a rozvojem vzdělanostních kompetencí a uvědomění jejich rodičů.

Člověk v tísni: Retrostipendia místo úřadu práce.

Základním prvkem projektu retrostipendií je vyplácení zpětného motivačního stipendia. Příjemcem není škola, ale rodina žáka, která obvykle selhává v roli těch, kdo motivují své děti v dalším studiu. To znamená, že systém motivuje rodinu, aby zajistila řádnou docházku svých dětí do školy, neboť díky stipendiu studium nezatíží rodinný rozpočet. Samotné stipendium přitom představuje vázané finanční prostředky, které rodina může použít pouze na náklady spojené s docházkou dítěte do školy. Tyto náklady pak musí rodina dokládat účetními doklady. Mezi typické výdaje patří doprava do školy, školní pomůcky, stravné, případně další výdaje. Působnost: přes 30 míst v ČR!

Nadační fond Verda. Fond podporuje studenty z řad romské mládeže, kteří navštěvují formou denního studia učiliště, střední a vysoké školy.

Výběr stipendistů je dvoukolový, hlavním kritériem výběru je školní prospěch. Studenti, kteří splňují kritéria školního prospěchu, jsou pozváni k osobnímu pohovoru, na jehož základě dojde k definitivnímu zařazení mezi stipendisty NF Verda. Příspěvek je většinou rozdělen na dvě části, každá z nich je poskytnuta až na základě doložení, že student ukončil pololetí nebo celý ročník. Působnost: hlavně JMK, poslední dobou celá ČR

IQ Roma servis: Podpora v Jihomoravském kraji.

Stěžejní je pomoci těmto studentům dokončit klíčový první ročník studia na střední škole a následně jim nabídnout podporu pro úspěšné ukončení studia a zvolení další studijní či profesní dráhy. Tedy nejenom průběžná podpora průchodu studiem, ale také pomoc v přípravě na závěrečné zkoušky, hlavně maturitu a přijímačky na VŠ, která je těžko jinak dostupná. Sekundární cílovou skupinou jsou rodiče studentů a školy, které navštěvují. Naším cílem je podpořit je v komunikaci ohledně vzdělávacích potřeb dětí a studentů a motivovat je k hledání a využívání dostupných forem podpory.

Romea: Komplexní stipendijní program pro romské středoškoláky a vysokoškoláky.

Projekt přispěje ke zvýšení počtu středoškolsky vzdělaných Romů, kteří tak získají možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole. Projektem bude podpořena motivace studentů pokračovat ve studiu a studium dokončit. Studenti budou součástí platformy, kde jim bude umožněna výměna zkušeností, kontaktů a příležitostí uvnitř i mimo komunitu Studenti si zvýší povědomí o romské historii a posílí tak svoji hrdost jako člena romské komunity. Studenti se stanou pozitivními vzory pro ostatní členy komunity.Získají také možnost absolvovat pracovní a studijní stáže ve vybraných vládních institucích, nevládních organizacích, ale i v komerčních společnostech.