Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

Podpořené projekty

Nadace OSF Praha: Chceme ukázat, že i Romové to dokážou dotáhnout daleko. Komplexní stipendijní podpora mladých romských vysokoškoláků.

Účast Romů na vysokoškolském vzdělání je však podstatně nižší než u majoritní společnosti a je daleko více ovlivněna sociálním zázemím rodin. V rámci stipendijního programu, kde spojila síly Nadace OSF Praha, Jan Barta a Nadace Karla Janečka, získají talentovaní Romové možnost studovat vysokou školu, absolvovat jazykový kurz, nabrat zkušenosti na stážích ve firmách i institucích, ale také budou mít možnost udělat něco pro jiné v rámci dobrovolnické služby v neziskových organizacích. Cílem projektu je podpořit mladé Romy, kteří studují vysokou školu, nebo se na ní hlásí. Tito mladí lidé následně mohou sloužit jako příklady dobré praxe pro další Romy a současně pomáhají bořit stereotypy a předsudky majority vůči romské menšině.

Vzájemné soužití: Vzdělání základ života

Výstupem práce s dětmi bude prokazatelný posun v přístupu ke vzdělání, ve vzdělávání a získaných kompetencích těchto dětí (lepší prospěch, docházka, míra spolupráce školy s rodinou a vzájemné důvěry, zisk nezbytných dovedností předškolních dětí pro úspěšný zápis a vstup na kvalitní nesegregovanou školu/školku a zapojení/udržení dětí v systematickém běžném vzdělávání). Sekundárním cílem je podpořit rodinné prostředí dětí k motivaci ke vzdělání a rozvojem vzdělanostních kompetencí a uvědomění jejich rodičů.

Člověk v tísni: Retrostipendia místo úřadu práce.

Základním prvkem projektu retrostipendií je vyplácení zpětného motivačního stipendia. Příjemcem není škola, ale rodina žáka, která obvykle selhává v roli těch, kdo motivují své děti v dalším studiu. To znamená, že systém motivuje rodinu, aby zajistila řádnou docházku svých dětí do školy, neboť díky stipendiu studium nezatíží rodinný rozpočet. Samotné stipendium přitom představuje vázané finanční prostředky, které rodina může použít pouze na náklady spojené s docházkou dítěte do školy. Tyto náklady pak musí rodina dokládat účetními doklady. Mezi typické výdaje patří doprava do školy, školní pomůcky, stravné, případně další výdaje. Působnost: přes 30 míst v ČR!

Nadační fond Verda. Fond podporuje studenty z řad romské mládeže, kteří navštěvují formou denního studia učiliště, střední a vysoké školy.

Výběr stipendistů je dvoukolový, hlavním kritériem výběru je školní prospěch. Studenti, kteří splňují kritéria školního prospěchu, jsou pozváni k osobnímu pohovoru, na jehož základě dojde k definitivnímu zařazení mezi stipendisty NF Verda. Příspěvek je většinou rozdělen na dvě části, každá z nich je poskytnuta až na základě doložení, že student ukončil pololetí nebo celý ročník. Působnost: hlavně JMK, poslední dobou celá ČR

IQ Roma servis: Podpora v Jihomoravském kraji.

Stěžejní je pomoci těmto studentům dokončit klíčový první ročník studia na střední škole a následně jim nabídnout podporu pro úspěšné ukončení studia a zvolení další studijní či profesní dráhy. Tedy nejenom průběžná podpora průchodu studiem, ale také pomoc v přípravě na závěrečné zkoušky, hlavně maturitu a přijímačky na VŠ, která je těžko jinak dostupná. Sekundární cílovou skupinou jsou rodiče studentů a školy, které navštěvují. Naším cílem je podpořit je v komunikaci ohledně vzdělávacích potřeb dětí a studentů a motivovat je k hledání a využívání dostupných forem podpory.

Romea: Komplexní stipendijní program pro romské středoškoláky a vysokoškoláky.

Projekt přispěje ke zvýšení počtu středoškolsky vzdělaných Romů, kteří tak získají možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole. Projektem bude podpořena motivace studentů pokračovat ve studiu a studium dokončit. Studenti budou součástí platformy, kde jim bude umožněna výměna zkušeností, kontaktů a příležitostí uvnitř i mimo komunitu Studenti si zvýší povědomí o romské historii a posílí tak svoji hrdost jako člena romské komunity. Studenti se stanou pozitivními vzory pro ostatní členy komunity.Získají také možnost absolvovat pracovní a studijní stáže ve vybraných vládních institucích, nevládních organizacích, ale i v komerčních společnostech.