ČOSIV: Studijní cesta do Berlína

Podívejte se na výsledky studijní cesty do Berlína, která se konala ve dnech 23. až 25. září v rámci projektu Vzájemnou výměnou zkušeností k inkluzivnímu vzdělávání podpořeném Česko-německým fondem budoucnosti a Nadací Albatros. Ředitelé a učitele vybraných českých škol navštívili tři berlínské školy, na kterých čerpali inspiraci a zkušenosti k inkluzivnímu vzdělávání. Učitelé měli možnost hospitovat ve výuce v hlavních předmětech a sledovat práci žáků na diferencovaných úkolech. 
Po příjezdu následovalo setkání ve Skautském institutu, na kterém proběhla řízená reflexe pedagogických pracovníků zapojených škol. Vzájemná výměna zkušeností byla pro všechny velkou motivací a inspirací. Účastníci se shodli na konkrétních věcech, které povedou k reálným změnám na jejich školách. Jednalo se zejména o přechod na tzv. blokovou výuku, která je založena na integraci více předmětů do jednoho výukového bloku. Rozvíjí se tak samostatný způsob myšlení, spolupráce a zkrátí se domácí příprava pro učitele i samotné studenty. Je to také cesta, jak vést žáky k reflexi dosahování vzdělávacích cílů a vlastního procesu učení. 
Učitelé také velmi kladně hodnotili otevřenost školních prostor, které měli možnost v rámci exkurze navštívit. Shodli se tedy na postupném zlepšování kvality prostředí na jejich školách. 
V Berlíně dále ocenili vzájemné sdílení a podporu, kterou si tam učitelé poskytují. Plánují se pravidelné schůzky a přípravy studijního plánu, který by šel v rámci výukových bloků aplikovat. Pro skutečné zavedení těchto principů ČOSIV poskytne školám konkrétní návody v podobě přednášek, výukových videí a e-lerningu, které povedou k posílení dovedností v oblasti strategického managementu a inkluzivní pedagogiky.